Choď na obsah Choď na menu
 


Špecialista požiarnej ochrany

Cíťte sa doma, v práci alebo vo svojej firme bezpečne. 

Nechajte si posúdiť protipožiarnu bezpečnosť svojej nehnuteľnosti.

article preview

Prvým krokom k bezpečnému domovu je kvalitná projektová dokumentácia. Každá stavby, či je to garáž, rodinný dom, administratívna budova, bytový dom, či polyfunkčný objekt, cez  domáce dielna stavby poľnohospodárskej výroby, výrobné haly až po komplexné výrobné závody musí mať spracovanú projektovú dokumentáciu. Súčasťou takejto projektovej dokumentácie je okrem časti architektúra, statika, elektroinštalácia, TZB a iných častí a prevádzkových súborov aj riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby.

Riešenie protipožiarnej bezpečnosti pozná dva hlavné stupne dokumentácie (dokumentácia pre územné konanie a dokumentácia pre stavebné povolenie) a doplnkové dokumentácie ako sú napríklad zmena stavby pred dokončením, dokumentácia skutočného vyhotovenia alebo zmena dokončenej stavby. Z tohto vyplýva, že riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby je potrebné spracovať pri územnom konaní, kde špecialista požiarnej ochrany zhodnotí osadenie budúcej stavby do okolitej stavby najmä z pohľadu odstupových vzdialeností, ďalej sa stanový potreba vody na hasenie požiarov a zdroje vody na hasenie požiarov, prístupové komunikácie a nástupné plochy. V stavebnom konaní sa stavba rozdelí do požiarnych úsekov, stanovia sa požiadavky na požiarna odolnosti stavebných konštrukcií, posúdia sa únikové cesty, určí sa potreba vody na hasenie požiarov vrátane vnútorného požiarneho vodovodu, navrhne sa potreba vybaviť stavbu požiarnymi zariadeniami a stanovia sa podmienky inštalácie technických zariadení. Pri výrobných stavbách sa taktiež posúdi výrobná technológia z pohľadu únikových ciest, požiarneho rizika a možnosti šírenia požiaru s návrhom požiadaviek na protipožiarne zabezpečenie technológie. Toto je všeobecné zhrnutie činnosti špecialistu požiarnej ochrany pri spracovaní riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby. Výstupom z riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby je dokumentácia, ktorá obsahuje technickú správu, výpočtovú prílohu a výkresovú dokumentáciu.

Naša spoločnosť Vám v rámci spracovania riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby ponúka aj konzultačnú činnosti pri príprave štúdie budúcej stavby, konzultačnú činnosť v rámci riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby (koordinačné porady) a účasť na kolaudácií stavby ako podpora zhotoviteľa a investora stavby pri komunikácií so zástupcami štátnej správy (Hasičský a záchranný zbor Slovenskej republiky).

Taktiež ponúkame spracovanie a aktualizáciu riešení protipožiarnej bezpečnosti jestvujúcich  stavieb, ktorých súčasťou je aj zameranie skutkového stavu objektu (pre účely spracovania riešenia PBS). výsledkom takéhoto riešenia PBS zákazník získa okrem projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby aj výkresy svojich objektov s legendou miestností, plochou miestností, výškami miestností a základnými kótami objektu. Pri zistení nedostatkov v riešení stavby z pohľadu PBS je pre nás samozrejmosťou návrh vhodných opatrení na ich odstránenie.

Všetky naše projekty poskytujeme v digitálnej aj tlačenej verzií. Taktiež riešenia PBS archivujeme, takže je možné v prípade straty Vaše riešenie nájsť v našom archíve.

Pri spracovaní riešenia PBS postupujeme v súlade s legislatívou a riešenia protipožiarnej bezpečnosti navrhujeme na čo najmenšiu ekonomickú záťaž stavby - optimalizácia riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby = minimálne požiadavky z pohľadu legislatívy.

Hlavným cieľom našej činnosti vo všetkých ponúkaných činnostiach je maximálna spokojnosť klienta pri dodržaní požiadaviek platnej legislatívy.

Po spracovaní riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby naša činnosť na projekte nekončí. Projektová dokumentácia stavby totižto môže podliehať odsúhlasenie orgánom štátnej správy (Hasičský a záchranný zbor Slovenskej republiky), preto je pre nás samozrejmosťou zapracovanie prípadných požiadaviek zo strany HaZZ a to takým spôsobom, aby bol dopad na cenu stavby čo najmenší a zároveň boli splnené požiadavky.

 

 
 


Facebook

Facebook


Kalendár


Presný čas