Choď na obsah Choď na menu
 


Legislatíva

Prečo potrebujem projekt PBS?

Aký je rozsah jednotlivých stupňov riešenia PBS?

article preview

 Kedy je potrebné riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby

Okrem vlastného pocitu, že moja stavba je bezpečná a neohrozuje mňa ani moje okolie, je potreba mať spracované riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby zakotvená hneď dvomi zákonmi.

Zákonom č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, kde § 37 odsek 2 stavebný úrad v územnom konaní posúdi návrh predovšetkým (okrem iných požiadaviek) z hľadiska protipožiarnych podmienok. Okrem tejto podmienky sa stavebný zákon vo viacerých bodoch odvoláva práve na riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby (napríklad odolnosť stavebných konštrukcií, požiadavky na únikové cesty atď.). taktiež stavebný úrad preskúma pri stavebnom povolení v zmysle § 62 odsek 1 písmeno b) stavebného zákona, či dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným týmto zákonom a
osobitnými predpismi (napr. vyhláška MV SR č. 94/2004 Z.z. a iné).

Druhým zákon, ktorý hovorí o potrebe mať spracované riešenie protipožiarnej bezpečnosti je zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ je v zmysle § 4 písmeno k) zákona o ochrane pred požiarmi povinná zabezpečiť, aby sa pri vypracúvaní projektovej dokumentácie stavieb, pri uskutočňovaní stavieb a pri ich užívaní, ako aj pri zmene užívania stavieb riešili a dodržiavali požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb; požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť stavieb pri projektovaní stavieb, uskutočňovaní stavieb, užívaní stavieb a zmene v užívaní stavieb ustanovuje vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Podľa § 9 ods. 3 zákona č. 314/2001 Z.z. Právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ zabezpečuje práve prostredníctvom špecialistu požiarnej ochrany plnenie týchto povinností:

          a) vypracúvanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb,

          b) vykonávanie činností pri posudzovaní zhody výrobkov alebo pri ich certifikácii,

          c) riešenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri vývoji nových výrobkov a pri ich používaní,

         d) riešenie protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technologických zariadení a riešenie protipožiarnej bezpečnosti výrobkov, ktoré nie sú určenými výrobkami ustanovenými na posudzovanie zhody podľa osobitných predpisov a posudzovanie materiálov a podmienok na ich bezpečné používanie z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, e) spracúvanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby - podnikateľa. Fyzická osoba zabezpečuje prostredníctvom špecialistu požiarnej ochrany vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavieb.

      Fyzická osoba (nepodnikateľ) v zmysle § 9 odsek 4 zákona o ochrane pred požiarmi zabezpečuje prostredníctvom špecialistu požiarnej ochrany vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácií stavby.

      V bežnej reči povedané, riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby je potrebné spracovať v dokumentácií pre územné konanie, v dokumentácií pre stavebné povolenie, pri zmenách stavieb pred dokončením, pri zmenách stavieb po dokončení (napríklad pri ohlásení drobných stavebných úprav, pri zmene účelu užívania stavby alebo jej časti), taktiež pri zmene technológie v stavbe alebo pri osadení novej technológie v stavbe. Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby a spôsob a vyhotovenie stavby musia byť vždy zosúladené - projekt PBS musí zodpovedať spôsobu a konštrukčnému vyhotoveniu stavby.

 

      Aký je rozsah riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby

      Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby v dokumentácií pre územné konanie obsahuje najmä: 

             a) vhodnosť umiestnenia navrhovanej stavby od okolitej zástavby predovšetkým v závislosti od pravdepodobných odstupových vzdialeností a bezpečnostných vzdialeností od stavby,
             b) určenie predbežného množstva vody na hasenie požiarov, možnosť a spôsob zabezpečenia stavby vodou na hasenie požiarov,
             c) zabezpečenie prístupových komunikácií a nástupných plôch na zásah hasičskou jednotkou,
             d) zakreslenie pravdepodobných odstupových vzdialeností, zdrojov vody a odberných miest, príjazdových komunikácií a nástupných plôch vo výkrese situácie stavby.

 Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby v dokumentácií pre stavebné povolenie obsahuje najmä:

             a) požiarnotechnická charakteristika stavby,
             b) určenie požiarneho zaťaženia a požiarneho rizika požiarnych úsekov,
             c) technické podmienky protipožiarnej bezpečnosti konštrukcií,
             d) obsadenie stavby osobami,
             e) riešenie únikových ciest a evakuácie osôb a zvierat,
             f) určenie odstupových vzdialeností od stavby,
             g) vybavenie stavby požiarnymi zariadeniami,
             h) zabezpečenie stavby vodou na hasenie požiarov,
             i) riešenie vykurovania a vetrania stavby,
             j) určenie požiadaviek na elektroinštaláciu stavby,

       Špecifickým prípadom riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb sú zmeny jestvujúcich stavieb, ktoré boli projektované a skolaudované alebo dané do užívania pred rokom 1982 (ich projektová dokumentácia a ani samotná stavba neboli realizované podľa STN 73 0802, STN 73 0804 alebo noriem radu STN 92 02XX. Tieto stavby sa posudzujú podľa STN 73 0834 Zmeny stavieb. Zmeny stavieb majú tri skupiny:

                 - zmeny stavieb skupiny I s uplatnením obmedzených požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavby

                 - zmeny stavieb skupiny II s uplatnením špecifických požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavby

                 - zmeny stavieb skupiny III s plným uplatnením požiadaviek platného právneho predpisu, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb

 
 


Facebook

Facebook


Kalendár


Presný čas